MEXICO: MEETING IN COYOACÁN, NOVEMBER 8 1519

After Moctezuma had listened to reports on the massacre in Cholula, he sacrificed some people to Huitzilopochtli, so the god of war could reveal the truth of the arrival of the strangers and answer whether he would let them enter Tenochtitlán. For two days, Moctezuma had locked himself in with ten seniors, and he had…

MEXICO: MØDET I COYOACÁN 8. NOVEMBER 1519

Da Moctezuma havde lyttet til rapporter om massakren i Cholula ofrede han nogle mennesker til Huitzilopochtli, så krigsguden kunne afsløre sandheden om de fremmedes anmarch og svare om han ville tillade dem at komme ind i Tenochtitlán. I to dage havde Moctezuma holdt sig lukket inde sammen med ti højtstående, og han havde bedt og…

MEXICO: THE MASSACRE

Early next morning, October 18, 1519, the warriors from Cholula are gathered in the citys main square. Also the Spaniards are up early, waiting sharply armed outside the square and letting all the feared warriors who want so come in – but no one may leave. From horseback Cortés monitors the great formation and through…

MEXICO: MASSAKREN

Tidligt næste morgen, det er den 18. oktober 1519, samles krigerne fra Cholula på byens store plads. Også spanierne er stået tidligt op, venter skarpt bevæbnede udenfor pladsen og lader alle de frygtede krigere der vil ind passere – men ingen må slippe ud. Fra hesteryg overvåger Cortés den store samling og gennem sine tolke…

MEXICO: AZTECS OMENS

The arrival of the Spaniards was by Moctezuma interpreted – at least initially – not as a danger from outside, but rather as an end to a cosmic period and the beginning of a new one, Octavio Paz notes. In the Mexican mainland, the Aztecs were thinking great thoughts. They had got a lot to…

MEXICO: AZTEKERNES VARSLER

Spaniernes ankomst tolkedes af Moctezuma – i det mindste til at begynde med – ikke som en fare udefra men snarere som en indre afslutning på en kosmisk periode og begyndelsen til en ny, konstaterer Octavio Paz. Inde på det mexicanske fastland gjorde aztekerne sig også store tanker. De havde fået meget at tænke over,…

MEXICO: WHAT DID AZTECS TELL ABOUT QUETZALCOATL?

Aztecs imagined that there had been five processes of creation and that after each of the first four, the world had collapsed and a new one had been created. Therefore, the Aztecs called their own age The Fifth Sun, which they also assumed would end violently. Presumably there would follow a Sixth Sun – but…

MEXICO: HVAD FORTALTE AZTEKERNE OM QUETZALCOATL?

Aztekerne forestillede sig at der havde været fem skabelsesprocesser, og at efter hver af de fire første var verden styrtet sammen og en ny blevet skabt. Derfor kaldte aztekerne deres egen tidsalder Den femte Sol, som de antog også ville slutte voldsomt. Antagelig ville der følge en sjette Sol – men det ville ske uden…

MEXICO: AZTEC MIGRATION TOLD IN PICTURES – WITHOUT PICTURES

At the beginning of the 1530s, that was in the decade after the Spanish conquest had begun, one or more of the original Aztec codices, which consisted of drawings, apparently were ‘read aloud’, ie. explained and commented, while the Aztec readers oral explanation was written in Spanish. It is possibly the oldest written reconstruction of…

MEXICO: AZTEKERNES VANDRING FORTALT I BILLEDER – UDEN BILLEDER

I begyndelsen af 1530-erne, altså i tiåret efter den spanske erobring var indledt, blev en eller flere af de oprindelige, aztekiske codices, som bestod af tegninger, tilsyneladende ’læst højt’, dvs. forklaret og kommenteret, samtidig med at den aztekiske læsers mundtlige forklaring blev nedskrevet på spansk. Det er muligvis den ældste, skriftlige rekonstruktion af en af…

MEXICO: WHERE GODS ARE BORN

Teotihuacán was a civilization that became crucial to the development in Mexico. People not only built the Pyramid of the Sun – which you may have long dreamed of after you started planning your trip to Mexico – but established two thousand years ago a vast empire with the largest capital of America before the…

MEXICO: HVOR GUDERNE FØDES

Teotihuacán var en civilisation der fik afgørende betydning for udviklingen i Mexico. Menneskene byggede ikke bare Solpyramiden – som I måske længst har drømt om efter I begyndte at planlægge jeres rejse til Mexico – men etablerede for totusind år siden et vidtstrakt rige med den største hovedstad i Amerika før den spanske erobring. 100.000-200.000…