PERU: THE SECOND INCA

We could – submissively of course – ask Manco Cápac, Son of the Sun: How can you, Divine Ruler, name your heir, your son? As Son of the Son of the Sun? Do you think so? The name is jarring in the ears! That is the problem of a hereditary, supposedly divine, power to a…

PERU: DEN ANDEN INKA

Vi kunne – underdanigst selvsagt – spørge Manco Cápac, Solens Søn: Hvordan kan du, Guddommelige Hersker, tiltale din arving, din søn? Som Solens Sønnesøn? Nej, vel? Navnet skurrer i ørerne! Det er problemet med en arvelig, angiveligt guddommelig, magt til et menneske, når nu et menneske jo er et menneske. Ikke mindst hvis vi påstår…

PERU: INCAS WANDERING WITH THE GOLDEN WAND

Garcilaso de la Vega wrote that the Sun to his son and daughter should have said: When you have reduced these people to our service, you shall maintain them in reason and justice, showing mercy, clemency, and mildness, and always treating them as a merciful father treats his beloved and tender children. Imitate my example…

PERU: INKAERNES VANDRING MED GULDSTAVEN

Garcilaso de la Vega skrev at Solen til sin søn og datter skulle have sagt: Når I har gjort disse folk til vores tjenere så skal I behand-le dem med fornuft og retfærdighed, vise dem barmhjertighed og mildhed og altid behandle dem som en omsorgsfuld far behandler sine elskede og følsomme børn. Efterlign mit eksempel….

PERU: A GOLDEN WAND TO THE CHILDREN OF THE SUN

Our Father the Sun, seeing men in the state I have mentioned, took pity and was sorry for them, and sent from heaven to earth a son and a daughter of his to indoctrinate them in the knowledge of Father the Sun that they might worship him and adopt him as their god, and to…

PERU: EN GULDSTAV TIL SOLENS BØRN

Vores Far Solen fik medlidenhed med menneskene og blev bekymret for dem da han så dem i den tilstand jeg har nævnt, og sendte fra himlen til jorden sin søn og datter for at de skulle udbrede kendskabet til vores Far Solen, for at menneskene skulle kunne tilbede ham og dyrke ham som deres gud,…

PERU: THE ORIGIN OF INCAS

Three men and three women appeared in a place called Pacaritambo, which is not far from the city of Cusco. Pacaritambo means House from which they Originated. The three men were called Ayar Cachi, Ayar Uchu and Ayar Manco and the three women were called Mama Rahua, Mama Huaco and Mama Cora. They tell that…

PERU: INKAERNES OPRINDELSE

Tre mænd og tre kvinder viste sig et sted der hedder Pacaritambo, som ligger ikke så langt fra Cusco. Pacaritambo betyder Huset Hvor De Stammede Fra. De tre mænd hed Ayar Cachi, Ayar Uchu og Ayar Manco og de tre kvinder Mama Rahua, Mama Huaco og Mama Cora. De fortalte at disse mennesker forlod Pacaritambo…

PERU: GIANTS AND DEVILS BROOD

The natives of this land affirm that in the beginning, and before this world was created, there was a being called Viracocha. He created a dark world without sun, moon or stars. Owing to this creation he was named Viracocha Pachayachachi, which means Creator of Everything. And when he had created the world he formed…

PERU: GIGANTER OG DJÆVLEYNGEL

De indfødte i dette land bekræfter at i begyndelsen eller rettere før denne verden var skabt, fandtes et væsen der blev kaldt Viracocha. Han skabte en mørk verden uden sol, måne og stjerner. På grund af denne skabelse fik han navnet Viracocha Pachayachachi hvilket betyder Skaberen af Alt. Og da han havde skabt verden formede…

PERU: CHANGE OF RELIGION AS A FACTOR OF CONSISTENCY

Americas original inhabitants had for thousands of years worshipped their ancestors. As their descendants became more resident, they also worshipped Mother Earth and got a more dualistic world view. As early farmers their heirs developed a trinity represented by the snake, the puma and the condor. And much later, the Incas proclaimed themselves as Children…

PERU: RELIGIONSSKIFTE SOM SAMMENHOLDSFAKTOR

Amerikas oprindelige indbyggere havde i årtusinder dyrket deres forfædre. Efterhånden som deres efterkommere blev mere fastboende tilbad de også Moder Jord og fik et mere dualistisk verdenssyn. Som agerdyrkere udviklede deres arvinger en treenighed der blev repræsenteret af slangen, pumaen og kondoren. Og langt senere proklamerede inkaerne sig som Solens Børn. I takt med at…