40 ÅR: FRIE PENICILLINSVIN OG MRSA-MASSEUDBRUD

Plakaten Danske Svin (42×60 cm) udkom i 1978 i Selskabet for smukkere Byfornyelses serie på Husets Forlag. Plakaten blev også trykt som postkort og klistermærke. Tryk: Werks Offset.

Efter svineforskningsdirektør Niels-Henrik Hansen i 1978 blev dømt i Østre Landsret for at kritisere dansk svineproduktion lavede jeg svineplakaten. Plakaten blev forbudt af Fogedretten i Aarhus 17.7.1978 men blev lovliggjort af Højesteret 29.10.1980. Varianter af svineplakaten udkom 1978-1997.

(Svineplakaterne mv. er gengivet siderne 39-52 i KATALOG. RETROSPEKTIVT. WITTE TIL TIDEN 1952-2012. 202 sider i A5-format. Gennemillustreret i farver. Se også EN HALV MILLIARD DØDE DANSKE SVIN. OTTE ORD OM PENICILLIN. EN HØJESTERETSDOM. Bibliografi af Mikael Witte. 136 sider i A5-format.)

Begge bøger er udgivet af Selskabet for smukkere Byfornyelse og kan bestilles via selskabetfor@outlook.dk

HØJESTERETS DOM 29. oktober 1980:

Samtlige dommere udtaler:

Der blev ved bekendtgørelse nr. 395 af 25. august 1972 indført forbud mod at levere svin til slagtesteder, såfremt dyrene indeholder antibiotika eller kemoterapeutika. Overtrædelse straffes med bøde. Det er for Højesteret ubestridt, at der ikke ved de i årene 1976-79 foretagne stikprøver er fundet penicillinrester i slagtesvin.

Fem dommere – Høyrup, Torben Jensen, Funch Jensen, Munch og Gersing – udtaler i øvrigt:

Plakaterne må forstås som en tilkendegivelse i satirisk form af, at penicillin eller andre antibiotika forekommer i slagtesvin i urimeligt omfang. Det præciseres ikke, om kritikken herfor i særlig grad rettes mod svineavlere, slagterier, dyrlæger, veterinære myndigheder eller lovgivningsmagten.

Plakaterne er fremkommet som led i en omfattende og længerevarende offentlig debat om den udbredte anvendelse af medicin – herunder penicillin – i husdyrbruget og de mulige virkninger heraf for kødets kvalitet og dermed for forbrugerne. Hensynet til den frie meningsudveksling om et sådant væsentligt samfundsanliggende må tillægges betydelig vægt. Den rejste kritik af den hidtidige praksis gav sig da også udslag i en skærpelse af lovgivningen og de administrative forskrifter om brugen af medicin på husdyr. Som nævnt i dommen blev stikprøveundersøgelserne af slagtedyrene således tidoblet. Ved loven af 30. maj 1980 er der åbnet mulighed for en yderligere skærpelse af bestemmelserne.

Under disse omstændigheder finder de nævnte dommere, at plakaterne ikke indeholder et sådant retsstridigt udsagn, at de indstævnte er berettiget til at nedlægge forbud mod deres anvendelse og distribution eller til at opnå mortifikation af plakaternes tekst. Disse dommere stemmer derfor for at tage appellantens frifindelsespåstand til følge og for efter omstændighederne at hæve sagens omkostninger for begge retter.

Dommerne Hvidt og Bjerregaard udtaler:

Plakaternes kombination af billedmærke og tekst findes af publikum at måtte opfattes som en beskyldning, der utvetydigt går ud på, at danske slagtesvin som følge af anvendelse af penicillin er sundhedsfarlige – hvad appellanten efter sin egen forklaring også har villet give udtryk for. Beskyldningen må efter sin generelle karakter opfattes som klart rettet mod de danske svineproducenter og -slagterier. Den udstrakte ytringsfrihed, som bør råde i den offentlige debat om politiske og andre samfundsmæssige spørgsmål, kan ikke berettige appellanten til at fremsætte en sådan for den danske svineproduktion skadelig sigtelse, hvis rigtighed end ikke er sandsynliggjort.

Med disse bemærkninger stemmer disse dommere for at stadfæste dommen i henhold til dens grunde. Der vil være at give dom efter stemmeflertallet.

…………………tiden går………………..

STATENS SERUMINSTITUTS KONKLUSION 9. december 2019:

Forskere fra Statens Serum Institut har analyseret spredningen af husdyr-MRSA fra danske svin til patienter på danske sygehuse i årene 2014-2016. Undersøgelsen bekræfter, at blandt de patienter, der havde husdyr-MRSA, var det i de fleste tilfælde MRSA magen til dem, man finder i svin. Det peger på, at MRSA har spredt sig direkte eller indirekte fra svinene til mennesker. De genetiske undersøgelser viste også, at bakterierne kan tilpasse sig den menneskelige vært, når de forlader staldmiljøet. Mellem 2008 og 2016 steg andelen af svinebesætninger, hvor man fandt husdyr-MRSA fra 3-5% til 88%

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s