PERU: A ROYAL RESCUER

In this chaos, when the Spanish soldiers are facing one days march from Cusco, a young man emerges from an apparent nothingness. I know it may sound like a narrators solution when the action has to speed up. But then: The young man presents himself to Pizarro: I, Manco Inca, is son of Inca Huayna…

PERU: EN KONGELIG REDNINGSMAND

I dette kaos, da de spanske soldater står en dagsmarch fra Cusco, dukker en ung mand op af en tilsyneladende intethed – jeg ved godt at det kan lyde som en fortællers løsning, når handlingen skal op i omdrejninger. Men altså: Den unge præsenterer sig for Pizarro: Jeg, Manco Inka, er søn af Inka Huayna…

PERU: THE CONQUEST SPEEDS UP

A few days after Atahualpa is executed, Pizarro appoints a replacement. A new Inca instead of the dead. Túpac Huallpa is also  son of Huayna Cápac, and is half-brother of Atahualpa and Huáscar. With this appointment, Pizarro hopes to satisfy Inca nobles and soldiers, or at least to pacify them. Túpac Huallpa is attempted to…

PERU: EROBRINGEN TAGER FART

Få dage efter Atahualpa er henrettet udnævner Pizarro en afløser. En ny inka i stedet for den døde. Túpac Huallpa er også søn af Huayna Cápac, og er Atahualpas og Huáscars halvbror. Med udnævnelsen håber Pizarro at tilfredsstille inkaadel og -soldater, eller i al fald at pacifisere dem. Túpac Huallpa forsøges kronet traditionelt, selv om…

PERU: ATAHUALPA SENTENCED TO DEATH

The sun is setting on July 26, 1533 while Spanish soldiers led Sapa Inca Atahualpa with iron around the neck into the square where he had been captured eight months earlier. A blast on a trumpet opens the show trial with Pizarro and Almagro as judges, Sancho de Cuellar as clerk and Filipillo as interpreter….

PERU: ATAHUALPA DØMMES TIL DØDEN

Solen synker den 26. juli 1533 mens spanske soldater fører sapa inka Atahualpa med jern om halsen ind på pladsen, hvor han var blevet taget til fange otte måneder forinden. Et stød i en trompet åbner skueprocessen med Pizarro og Almagro som dommere, Sancho de Cuellar som sekretær og Filipillo som oversætter. 12 spørgsmål stilles…

PERU: THE INCA IN CAPTIVITY

Some of those present later claim that Atahualpa had commanded his warriors to attack. Others believe that Valverde to Pizarro had screamed: DID YOU SEE WHAT HAPPENED? DID YOU SEE IT? Why stay polite and submissive to this boastful dog when the area is packed with Indians? Attack them! I forgive you! With a scarf,…

PERU: INKAEN I FANGENSKAB

Nogle af de tilstedeværende hævder siden at Atahualpa kommanderede sine soldater til angreb. Andre mener at Valverde til Pizarro havde skreget: SÅ DU HVAD DER SKETE? SÅ DU DET? Hvorfor forblive høflige og underdanige overfor denne pralende hund når området er spækket med indianere? Angrib dem! Jeg tilgiver jer! Med en klud signalerer Pizarro til…

PERU: ATAHUALPA IS BORNE IN

Saturday, November 16, the sun rises on an almost cloudless sky. No one knows when Inca will come, no one can know if he will come and if then how. Chaskis are announcing that he will come armed, and that’s what Pizarro expects, but answers that he would be received by him as a friend…

PERU: ATAHUALPA BÆRES IND

Lørdag den 16. november stiger solen på en næsten skyfri himmel. Ingen ved hvornår inkaen kommer, ja ingen kan vide om han kommer og i så fald hvordan. Chaskier meddeler at han vil komme bevæbnet, og det forventer Pizarro, men svarer dog at han vil modtage ham som en ven og bror. Derpå meddeler en…

PERU: HOSTAGE DRAMA IN CAJAMARCA

The War of Brothers between Sapa Inca Huáscar and Atahualpa became the beginning of a much greater disaster. The War of Brothers cost hundreds of thousands of lives, but the Spanish conquest came to cost millions. No one could know that the great collapse of the Inca Empire would follow the first cries, the first…

PERU: GIDSELDRAMA I CAJAMARCA

Broderkrigen mellem sapa inka Huáscar og Atahualpa blev begyndelsen til en langt større katastrofe. Broderkrigen kostede hundredtusinder af mennesker livet, men den spanske erobring kom til at koste millioner. Inkarigets store sammenbrud kunne ingen vide ville følge de første skrig, det første blod. Det var en historisk tilfældighed. Mens Atahualpas krigere kæmper under hans generalers…