PERU: THE INCA IN CAPTIVITY

Some of those present later claim that Atahualpa had commanded his warriors to attack. Others believe that Valverde to Pizarro had screamed: DID YOU SEE WHAT HAPPENED? DID YOU SEE IT? Why stay polite and submissive to this boastful dog when the area is packed with Indians? Attack them! I forgive you! With a scarf,…

PERU: INKAEN I FANGENSKAB

Nogle af de tilstedeværende hævder siden at Atahualpa kommanderede sine soldater til angreb. Andre mener at Valverde til Pizarro havde skreget: SÅ DU HVAD DER SKETE? SÅ DU DET? Hvorfor forblive høflige og underdanige overfor denne pralende hund når området er spækket med indianere? Angrib dem! Jeg tilgiver jer! Med en klud signalerer Pizarro til…

PERU: ATAHUALPA IS BORNE IN

Saturday, November 16, the sun rises on an almost cloudless sky. No one knows when Inca will come, no one can know if he will come and if then how. Chaskis are announcing that he will come armed, and that’s what Pizarro expects, but answers that he would be received by him as a friend…

PERU: ATAHUALPA BÆRES IND

Lørdag den 16. november stiger solen på en næsten skyfri himmel. Ingen ved hvornår inkaen kommer, ja ingen kan vide om han kommer og i så fald hvordan. Chaskier meddeler at han vil komme bevæbnet, og det forventer Pizarro, men svarer dog at han vil modtage ham som en ven og bror. Derpå meddeler en…

PERU: WAR OF BROTHERS

Hayna Cápac, the 11th Sapa Inca, followed his predecessors tradition of having many children. At least three or four of his sons were of decisive importance to Inca history, but none of them could foresee the future of the enormous Inca Empire, which was succumbing to its own success, respectively cracking as a result of…

PERU: BRODERKRIG

Hayna Cápac, den 11. sapa inka, fulgte sine forgængeres tradition med at få mange børn. I al fald tre-fire af hans sønner fik afgørende betydning for inkahistorien, men ingen af dem kunne forudse fremtiden for det enorme inkarige, der var ved at segne under sin egen succes, hhv. revne som følge af indre modstand fra…

PERU: INCA AFTER INCA

I am now returning to the early Inca dynasty, back to the time of myths, once in the 13th century, if I have to give an approximate year – if such a number makes sense when I have said that we are going to the time of the myths. About Lloque Yupanqui, the third Inca,…

PERU: INKA EFTER INKA

Jeg vender nu tilbage til det tidlige inkadynasti, tilbage til myternes tid, engang i tolvhundredtallet, hvis jeg skal give et omtrentligt årstal – hvis sådan et tal ellers giver nogen mening når jeg har sagt at vi skal til myternes tid. Om Lloque Yupanqui, den tredje inka, skrev Betanzos: Lloque Yupanqui blev født med tænder….

PERU: INCA MARRIAGE

Sarmiento wrote that Sinchi Roca married Mama Cuca from Zañu. One generation before, Pedro Cieza de Leon had written that Sinchi Roca had been married to his sister and that their son Lloque Yupanqui had been married to the leader of Zañus beautiful daughter. Whether both Incas were married to a woman from Zañu is…

PERU: INKAÆGTESKAB

Sarmiento skrev at Sinchi Roca blev gift med Mama Cuca fra Zañu. En generation forinden havde Pedro Cieza de Leon skrevet at Sinchi Roca var blevet gift med sin søster og at deres søn Lloque Yupanqui var blevet gift med lederen fra Zañus smukke datter. Om begge inkaer var blevet gift med en kvinde fra…

PERU: THE ORIGIN OF INCAS

Three men and three women appeared in a place called Pacaritambo, which is not far from the city of Cusco. Pacaritambo means House from which they Originated. The three men were called Ayar Cachi, Ayar Uchu and Ayar Manco and the three women were called Mama Rahua, Mama Huaco and Mama Cora. They tell that…

PERU: INKAERNES OPRINDELSE

Tre mænd og tre kvinder viste sig et sted der hedder Pacaritambo, som ligger ikke så langt fra Cusco. Pacaritambo betyder Huset Hvor De Stammede Fra. De tre mænd hed Ayar Cachi, Ayar Uchu og Ayar Manco og de tre kvinder Mama Rahua, Mama Huaco og Mama Cora. De fortalte at disse mennesker forlod Pacaritambo…