MIN VEJ FRA DUBORG-SKOLEN TIL INDIANERE

Der løber en lang tråd fra det danske mindretal i Flensborg til indianere! Måske tråden ikke er så lang endda, for det anderledes liv end flertallets kan forkorte den. I al fald for mig i et tilbageblik på et halvt århundrede. Med en studenterhue fra Duborg-Skolen i 1971 tog jeg til Aarhus Universitet, hvor jeg…

TLATOANIS OG SAPA INKAS EFTERKOMMERE

Aztekerne var blevet ledet af en valgt leder, tlatoanien. Selvom det aztekiske valgkongedømme på ingen måde var demokratisk, vidste aztekere at herskeren var et menneske. Som et vigtigt ritual kunne tlatoanien og andre ledere klæde sig ud som guder, de repræsenterede guder i ritualerne, men de påberåbte sig aldrig at være guddommelige. Når en tlatoani…

MY COMPARISONS – LONG LINES THROUGH THE COUNTRIES

Some hundreds Spanish conquistadors had faced many thousands of Indian warriors in 1519 in what we today call Mexico and in 1532 in what we call Peru. Initially 617 Spaniards in Mexico and 176 in Peru. Immediately an unequal fight in which the counterparts had different motivation, but where both parties fought fiercely; of course,…

MINE SAMMENLIGNINGER – LANGE LINIER GENNEM LANDENE

Nogle hundrede spanske conquistadorer havde stået overfor mange tusinde indianske krigere i 1519 i det vi i dag kalder Mexico og i 1532 i det vi kalder Peru. I begyndelsen 617 spaniere i Mexico og 176 i Peru. Umiddelbart en ulige kamp, hvor modparterne havde forskellig motivation, men hvor begge parter sloges indædt; selvfølgelig sloges…

PERU: TO OLLANTAYTAMBO!

It’s May 13, 1536. Two Inca nobels, who believe there still are opportunities in cooperation with the Spaniards, have provided important information on Saqsaywamans layout, so that the Spaniards can now better plan the siege and their attacks. The war can become asymmetric. The Spaniards are met by stones and arrows from the top of…

PERU: TIL OLLANTAYTAMBO!

Det er den 13. maj 1536. To inkaadelige, der mener der fortsat er muligheder i et samarbejde med spanierne, har givet vigtige oplysninger om Saqsaywamans indretning, så spanierne nu bedre kan planlægge belejringen og deres angreb. Krigen kan blive asymmetrisk. Spanierne mødes af sten og pile fra toppen af de kyklopagtige mure. De ved at…

PERU: A ROYAL RESCUER

In this chaos, when the Spanish soldiers are facing one days march from Cusco, a young man emerges from an apparent nothingness. I know it may sound like a narrators solution when the action has to speed up. But then: The young man presents himself to Pizarro: I, Manco Inca, is son of Inca Huayna…

PERU: EN KONGELIG REDNINGSMAND

I dette kaos, da de spanske soldater står en dagsmarch fra Cusco, dukker en ung mand op af en tilsyneladende intethed – jeg ved godt at det kan lyde som en fortællers løsning, når handlingen skal op i omdrejninger. Men altså: Den unge præsenterer sig for Pizarro: Jeg, Manco Inka, er søn af Inka Huayna…

PERU: THE CONQUEST SPEEDS UP

A few days after Atahualpa is executed, Pizarro appoints a replacement. A new Inca instead of the dead. Túpac Huallpa is also  son of Huayna Cápac, and is half-brother of Atahualpa and Huáscar. With this appointment, Pizarro hopes to satisfy Inca nobles and soldiers, or at least to pacify them. Túpac Huallpa is attempted to…

PERU: EROBRINGEN TAGER FART

Få dage efter Atahualpa er henrettet udnævner Pizarro en afløser. En ny inka i stedet for den døde. Túpac Huallpa er også søn af Huayna Cápac, og er Atahualpas og Huáscars halvbror. Med udnævnelsen håber Pizarro at tilfredsstille inkaadel og -soldater, eller i al fald at pacifisere dem. Túpac Huallpa forsøges kronet traditionelt, selv om…

PERU: ATAHUALPA SENTENCED TO DEATH

The sun is setting on July 26, 1533 while Spanish soldiers led Sapa Inca Atahualpa with iron around the neck into the square where he had been captured eight months earlier. A blast on a trumpet opens the show trial with Pizarro and Almagro as judges, Sancho de Cuellar as clerk and Filipillo as interpreter….

PERU: ATAHUALPA DØMMES TIL DØDEN

Solen synker den 26. juli 1533 mens spanske soldater fører sapa inka Atahualpa med jern om halsen ind på pladsen, hvor han var blevet taget til fange otte måneder forinden. Et stød i en trompet åbner skueprocessen med Pizarro og Almagro som dommere, Sancho de Cuellar som sekretær og Filipillo som oversætter. 12 spørgsmål stilles…