PERU: GIANTS AND DEVILS BROOD

The natives of this land affirm that in the beginning, and before this world was created, there was a being called Viracocha. He created a dark world without sun, moon or stars. Owing to this creation he was named Viracocha Pachayachachi, which means Creator of Everything. And when he had created the world he formed…

PERU: GIGANTER OG DJÆVLEYNGEL

De indfødte i dette land bekræfter at i begyndelsen eller rettere før denne verden var skabt, fandtes et væsen der blev kaldt Viracocha. Han skabte en mørk verden uden sol, måne og stjerner. På grund af denne skabelse fik han navnet Viracocha Pachayachachi hvilket betyder Skaberen af Alt. Og da han havde skabt verden formede…

PERU: MYTHS SHOULD MAKE PEOPLE TO FORGET

The Incas wanted to occupy history, and they succeded very well. When historians today refer to great cultures before the Incas, then these frequently are presented as pre-Inca cultures. The Incas are elevated to be the point of reference. Historically, it is true that these other cultures existed in the time before the Incas, but…

PERU: MYTER SKULLE FÅ FOLK TIL AT GLEMME

Inkaerne ville sætte sig på historien, og de fik sat sig særdeles godt tilrette. Når historikere idag omtaler store kulturer før inkaerne, så bliver disse hyppigt præsenteret som præ-inkakulturer. Inkaerne bliver ophøjet til referencepunktet. Historisk er det da korrekt at disse andre kulturer eksisterede i tiden før inkaerne, men de kunne beskrives ved andet og…