PERU: A ROYAL RESCUER

In this chaos, when the Spanish soldiers are facing one days march from Cusco, a young man emerges from an apparent nothingness. I know it may sound like a narrators solution when the action has to speed up. But then: The young man presents himself to Pizarro: I, Manco Inca, is son of Inca Huayna…

PERU: EN KONGELIG REDNINGSMAND

I dette kaos, da de spanske soldater står en dagsmarch fra Cusco, dukker en ung mand op af en tilsyneladende intethed – jeg ved godt at det kan lyde som en fortællers løsning, når handlingen skal op i omdrejninger. Men altså: Den unge præsenterer sig for Pizarro: Jeg, Manco Inka, er søn af Inka Huayna…

PERU: THE CONQUEST SPEEDS UP

A few days after Atahualpa is executed, Pizarro appoints a replacement. A new Inca instead of the dead. Túpac Huallpa is also  son of Huayna Cápac, and is half-brother of Atahualpa and Huáscar. With this appointment, Pizarro hopes to satisfy Inca nobles and soldiers, or at least to pacify them. Túpac Huallpa is attempted to…

PERU: EROBRINGEN TAGER FART

Få dage efter Atahualpa er henrettet udnævner Pizarro en afløser. En ny inka i stedet for den døde. Túpac Huallpa er også søn af Huayna Cápac, og er Atahualpas og Huáscars halvbror. Med udnævnelsen håber Pizarro at tilfredsstille inkaadel og -soldater, eller i al fald at pacifisere dem. Túpac Huallpa forsøges kronet traditionelt, selv om…

PERU: THE CONTINUED GROWTH OF THE EMPIRE

In 1493, Huayna Cápac, the 11th Sapa Inca, took over the Inca dignity of his father, Túpac Inca Yupanqui. During Huayna Cápac, the number of revolts rose, and the main reason for this is believed to have been the extensions, that Cusco lay so far away that the original reciprocity – Pachacútecs principle of reciprocity,…

PERU: IMPERIETS FORTSATTE VOKSEVÆRK

I 1493 overtog Huayna Cápac, den 11. sapa inka, inka-værdigheden efter sin far, Túpac Inka Yupanqui. Under Huayna Cápac steg antallet af oprør, og den væsentligste grund hertil menes at have været udvidelserne, at Cusco lå så langt borte så den oprindelige gensidighed – Pachacútecs gensidighedsprincip, noget for noget – helt var forsvundet. Det var…

PERU: THE INCAS WAY OF RULING

Sapa Inca was the title of the sole ruler in Tawantinsuyu, The Four Regions. To and including the reign of the 9th Inca, Pachacútec, the ayllus had constituted the foundation of society. The Cusco-kingdom was relatively small, the ethnic Incas clustered in the manageable society and other ethnic groups could see benefits in joining the…

PERU: INKAERNES STYREFORM

Sapa inka var eneherskerens titel i Tawantinsuyu, De Fire Verdenshjørners Rige. Til og med Pachacútec, den 9. inka, havde aylluerne udgjort samfundets fundament. Cusco-kongedømmet var relativt lille, de etniske inkaer holdt sammen i det overskuelige samfund og andre etniske grupper kunne se fordele i at slutte op om herskeren i Cusco. Der kun var få…

PERU: DIVISION OF THE CONQUERED

The Inca could leave a conquered area for religious worship. Thus, a sacred mountain could be attributed ‘its’ area, just as gods, oracles, and the Sun Inti could ‘get’ possessions. Specifically, it meant that the people who lived in the area were instructed to cultivate the land and deliver the crops to the priests who…

PERU: DELING AF DET EROBREDE

Inkaen kunne overlade et erobret område til religiøs dyrkelse. Således kunne et helligt bjerg få tillagt ’sit’ område, lige som guder, orakler og Solen Inti hver især kunne ’få’ besiddelser. Konkret indebar det at de mennesker der boede i området blev pålagt at dyrke jorden og aflevere afgrøderne til de præster der stod for tilbedelsen…

PERU: ALMINDELIGE MENNESKER LEVEDE TRYGT

Den kristne indianer Poma beskrev og tegnede hvordan inkaernes arbejds- og festår var forløbet med arbejde og fest. I januar fejrede man Capac Raimi, festen for herrerne, regnmåneden hvor en del dyrkede planter kom frem på markerne. I februar gjaldt det Pavcar Varai, hvor helgenfigurer skulle have nyt tøj, og hvor ny jord blev gravet…

PERU: COMMON PEOPLES FAITH

Most people in the Inca Empire did not worship the religion you get impression of in Coricancha. The gods there were predominantly reserved for the powerful and were explained to foreign chiefs when they had to be convinced of the excellence of Tawantinsuyu. It was thus rulers and captive, former rulers who where conveyed the…