INDIAN AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

Latin America is also characterized by globalization: economic, technological and political. Not military dictators further represented the continent but – a transition – more social democratically oriented politicians, some of whom took Indian postures. Alejandro Toledo, who had grown up in an Indian family, was in 2001 sworn in as President of Peru at Machu…

INDIANSK VED BEGYNDELSEN AF DET 21. ÅRHUNDREDE

Også Latinamerika er præget af globalisering: økonomisk, teknologisk og politisk. Ikke militærdiktatorer tegnede længere kontinentet men – en overgang – flere socialdemokratisk oriente-rede politikere, hvoraf nogle indtog indianske positurer. Alejandro Toledo, der var vokset op i en indiansk familie, blev i 2001 som Perus præsident taget i ed på Machu Picchu med deltagelse af shamaner,…

PERU

Perus economy has undergone tremendous development since the transition to the 21st century. Neoliberal reforms and corruption have made life hopeless hard for the many, fluctuating but reasonable for a growing middle class and luxurious for the few. When Alan García became president in 1985, he assumed responsibility for an extreme foreign debt, and he…

PERU

Perus økonomi har gennemgået en voldsom udvikling ved overgangen til det 21. århundrede. Neoliberale reformer og korruption har gjort livet udsigtsløst hårdt for de mange, svingende men rimeligt for en voksende mellemklasse og luksuriøst for de få. Da Alan García blev præsident i 1985 overtog han ansvaret for en ekstrem udlandsgæld, og han erklærede at…

PERU: MISSION AND RESISTANCE

I have told about many Incas and Spaniards, about what motivated them and how they clashed bloodyly. Small stories that I hope have drawn an outline of the great. Now I would like to end with a story of a single mestizo – son of an Inca woman and a Spanish man – for what…

PERU: GIANTS AND DEVILS BROOD

The natives of this land affirm that in the beginning, and before this world was created, there was a being called Viracocha. He created a dark world without sun, moon or stars. Owing to this creation he was named Viracocha Pachayachachi, which means Creator of Everything. And when he had created the world he formed…

PERU: GIGANTER OG DJÆVLEYNGEL

De indfødte i dette land bekræfter at i begyndelsen eller rettere før denne verden var skabt, fandtes et væsen der blev kaldt Viracocha. Han skabte en mørk verden uden sol, måne og stjerner. På grund af denne skabelse fik han navnet Viracocha Pachayachachi hvilket betyder Skaberen af Alt. Og da han havde skabt verden formede…

CORRUPTION IN PERU

In the final comparisons in my two-piece work The World According to Aztecs and Incas: MYTHS AND STORIES OF MEXICO AND PERU, I describe corruption in the supreme layers of power of Peru: Economist Alejandro Toledo, son of poor Indian peasants, gathered the opposition and in 2001 was elected president of Peru and thus the…

KORRUPTION I PERU

Korruption i de øverste magtlag i dagens Peru beskriver jeg i Verden ifølge aztekere og inkaer: MYTER OG HISTORIER FRA MEXICO OG PERU (siderne 482-485 i bind 2): Økonomen Alejandro Toledo, der var søn af fattige indianske bønder, samlede oppositionen og blev i 2001 valgt som Perus præsident og dermed landets første indianske præsident. Nu…